Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2012

korkovaboard
1565 e781 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viapl pl
korkovaboard
1961 9207 390
Reposted fromchicara chicara viaiamchanging iamchanging
korkovaboard
1899 11f8 390
Reposted fromchicara chicara viaiamchanging iamchanging
korkovaboard
1853 0573 390
Reposted fromadaamanth adaamanth viaiamchanging iamchanging
korkovaboard
1720 361a 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viaiamchanging iamchanging
korkovaboard
1589 28b2 390
korkovaboard
korkovaboard

July 01 2012

korkovaboard
0495 1f15 390
Reposted fromhearted hearted viaszaaatan szaaatan
korkovaboard
5096 6e10 390
torba z sercem
korkovaboard
-tym, co stymuluje człowieka najskuteczniej, jest egoizm.
-a miłość?
- miłość wynika z pragnienia, żeby ktoś nas kochał. A to znowu egoizm.
— C.Sanchez-Andrade ,,Coco"
Reposted fromgalawaygirl galawaygirl viaszaaatan szaaatan
korkovaboard
4708 b3d8 390
Reposted fromfifipipi fifipipi viaszaaatan szaaatan
korkovaboard
7566 a83d 390
Reposted fromedenpath edenpath viaszaaatan szaaatan

June 16 2012

korkovaboard
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viaszaaatan szaaatan
korkovaboard
Musisz cierpienie przecierpieć. Tylko tak je przekroczysz i zostawisz na zawsze za sobą.
— Fabula rasa- Edward Stachura
Reposted fromardnaskela ardnaskela viaszaaatan szaaatan
korkovaboard
Nejenom velký bordel ale také nejdražší.
Reposted fromsober sober viaalkor alkor
korkovaboard
Ludzie chcą się dotykać. Chemia dotyku jest jedną z najbardziej fascynujących chemii.
Reposted frompeace peace viaszaaatan szaaatan
korkovaboard
Spotykamy kogoś na swojej drodze, zupełnie przypadkowo, jak przechodnia w parku lub na ulicy, przeważnie darujemy mu tylko spojrzenie, ale nieraz całe życie. Nie wiem, dlaczego tak jest, kto i dlaczego przecina nasze drogi? I dlaczego nagle dwie drogi stają się jedną. Jak to się dzieje, że dwoje dotychczas zupełnie obcych sobie ludzi chce iść nią razem. 
— BIKINI - J.L.Wiśniewski
Reposted fromkatalama katalama viaszaaatan szaaatan
korkovaboard
2928 acf1 390
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

korkovaboard
1447 a57d 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl